ביאור פנימיות התורה על פרשת כי תבוא | ארמי אבד אבי (דברים כו, ה)

שאלות על דברי החומש

בפרשת "כי-תבוא" תורה מצוה על אדם שבא לבית המקדש כדי להביא ביכורים, לומר כמה פסוקים וכך להתחיל: "ארמי אבד אבי וירד מצרימה". הפסוק הזה אנו גם אומרים בהגדה של פסח. ולכאורה הוא תמוה מאד. והנה דבר ראשון שאינו מובן מפני מה נאמר "ארמי אבד אבי" בלשון הווה, כלומר יוצא מזה שלבן הארמי אובד את יעקב אבינו באופן תמידי. דבר שני שאינו ברור מהו הקשר בין לבן שיעקב עבד אצלו לבין ירידתו למצרים? ושאלה שלישית שנשאלת כאן מפני מה אדם שמביא ביכורים לבית המקדש צריך לומר את הפסוקים הללו? לימודי פנימיות התורה על הפרשיות באתר סולם יהודה ללימוד חכמת הקבלה בדרך אשלג

מה מסמלים יעקב ולבן בפנימיות התורה

והנה יעקב אבינו מאופיין על ידי מדת האמת, ובניגוד לו לבן כולו שקר. על כן מלחמה ביניהם תמידית ללא פשרות. וכדי לנצח את יעקב לבן רצה לפגוע בשלמותו, מפני שאמת היא שלמות, שמתאחדים בה כל ההפכים. ולפי כך לבן הכניס את לאה לאהלו של יעקב במקום רחל, ועל ידי כך גרם מחלוקת במשפחה של יעקב, כידוע זה גרם שאשה אחת הייתה אהובה ואחת שנואה, כנאמר: "ירא ה' כי-שנואה לאה". אמנם הפגם הזה בשלום ביתו של יעקב לא נגמר בזה, אלא התגלגל לבניו לפי כלל מדה כנגד מדה, ובני לאה שנאו את יוסף, דהיינו בנו של רחל, כנאמר: "יראו אחיו כי-אתו אהב אביהם מכל-אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם." והנה שינאת אחים השתלשלה עד מכירתו של יוסף, שזה גרם בסופו של דבר לירידתו של יעקב מצרימה.

הקבלה על השנאת חינם שתחילתה בארם – אצל לבן

אמנם כאשר בן ישראל מביא ביכורים לבית המקדש הוא מודה להקב"ה שלמרות מעשה של לבן שגרם מחלוקת בעם ישראל ופגע בשלומנו, הקב"ה מאחד את כל חלקי העם ועושה שלום בין כל ההפכים, דהיינו בין אש של יהודה ומים של יוסף ובזכות השלמות הזאת הוא ית' משרה שכינתו ביננו ועל כן קיים בית המקדש וארץ ישראל נותנת פרותיה.
כתוב שבית מקדש השני נחרב בגלל שנאת חנם, ועל זה קיימת קושיה, דהיינו שנאת חנם התחילה ממעשה של לבן ונמשכת עד כה, לכן נאמר: "ארמי אבד אבי", כלומר אובד כל הזמן. לכן יש לומר שבית שני נחרב לא בגלל שנאת חנם, אלא בגלל התפתחות של שנאת חנם, שהובילה את בני ישראל למלחמת אחים, בפרט למלחמה של הורכנוס ואריבטובלוס. ספרי קבלה ללימוד ולהרחבת העניין תוכלו למצוא בקישור הזה

תיקון קליפת לבן עפ"י ספר הזוהר

והיום אנו יכולים להעיד שלמרות שנאת חנם, שקיימת בתוך העם, בני ישראל מצליחים להתגבר על יצר שפיכות דמים. ולכן תקופה של בית שני ואלפיים שנות גלות גרמו לישראל לתקן את עוון של מלחמת אחים. ועכשיו אנו עומדים בתחילה של עידן החדש, דהיינו הקמת בית שלישי, שהוא כנגד יעקב אבינו, שתיקן במישור אישי את קליפת לבן. הניצחון על קליפת לבן זהו ניצחון על כל השקר שממלא את עלמא דשיקרא, זה ניצחון על כל תיאוריות של כפירה וכל סוגים של עבודה זרה. ובראש ובראשונה ניצחון על קליפת לבן הוא ניצחון על שנאת חנם. יהי רצון שיבנה המקדש במהרה בימינו.

כתוב/כתבי תגובה